KLYS om Region Gotlands kulturplan

KLYS har yttrat sig över Region Gotlands förslag till ny kultur- och handlingsplan för perioden 2021-2024 och finner mycket positivt i planen.

Jämfört med många andra kulturplaner genomsyras Region Gotlands av en hög konstnärspolitisk ambition. KLYS sätter stort värde på att de professionella kulturskaparna, kulturskapandets villkor och konstnärlig kvalitet lyfts fram i två av de tre fokusområdena för planperioden. Framförallt välkomnar KLYS hur noga regionen är med att i denna kulturplan redogöra för utmaningarna när det gäller kulturskapares försörjningsmöjligheter, och att KLYS arvodesrekommendationer omnämns. Mer omfattande och tydligare än många andra kulturplaner har Gotlands plan skrivningar om vikten av avtalsenliga löner och ersättningar för kulturskapare. Kulturpolitiska begrepp beskrivs pedagogiskt. Regionen lyfter fram principen om armlängds avstånd i kulturpolitiken, samt kulturens betydelse för hela samhället, vilket har sin poäng då kulturen inte ska behandlas i ett stuprör som en enskild sektor. Planen innehåller också utförliga beskrivningar av regionens kulturella infrastruktur och lyfter problematiken med tillgång till ändamålsenliga lokaler för konstnärligt utövade i alla dess skeden.

Några saker som KLYS efterlyser i Region Gotlands kulturplan är en samlad kompetensutvecklingsstrategi för kulturskapare, och att regionen i en del skrivningar tydligare drar gränser mellan professionella, ideellt aktiva och amatörer i kulturlivet. KLYS saknar också skrivningar om vikten av respekt för upphovsrätten till konstnärliga verk och att betala upphovsrättsliga ersättningar vid offentligt arrangerad kultur, både för digitala och fysiska verk.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund