KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

KLYS imponeras av Region Kronobergs uttalade konstnärspolitiska ambition i ett välformulerat förslag till ny kulturplan för 2022-2024. Det är en driven kulturpolitisk inramning av de regionala perspektiven, men planen är tyvärr förvånansvärt tunn, och bristen på konkretion i insatsförslagen ställer vi oss frågande till.

Intrycket av Region Kronobergs förslag till ny kulturplan för 2022-2024 är blandat. KLYS imponeras av en uttalad konstnärspolitisk ambition. Det är välskrivet med en driven kulturpolitisk inramning av de regionala perspektiven, men vi tycker att läsningen försvåras av uppdelningen i två skilda dokument i stället för en enhetlig plan. Bristen på konkretion i planens områdesprioriteringar ställer vi oss frågande till. En flerårig kulturplan ska ju fungera som ett styrdokument för utvecklingen av regionens kulturliv på flera nivåer. KLYS hade i Kronobergs plan önskat läsa mer om vad som avses i sak inom de utpekade områdena och insatsförslagen. Detta hoppas vi åtgärdas till slutversionen.

Högst positivt är att regionen utifrån en egen större kulturskaparenkät i våras lyfter fram konstnärspolitiska frågor i planen kopplat till kulturell infrastruktur, som är ett av tre särskilt utpekade utvecklingsområden. I planen framhålls också god samverkan med både kommuner, grannregioner, kulturverksamheter och kulturskapare. Särskilt värdefullt är att regionen betonar yttrandefrihet, kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen, samt påpekar kulturskapares utsatthet i sina yrken.

Kultur för barn och unga är framträdande i kulturplanen, vilket självfallet är bra ambitioner i sig, men KLYS vill påminna regionen om att hålla det regionala kulturutvecklingsarbetet resursmässigt balanserat när det gäller likvärdighet för alla publikgrupper/åldrar i regionen och undvika slagsida åt endera håll.

KLYS värdesätter förbättrade dialoger mellan förvaltning och kulturskapare i Kronoberg, men hade gärna läst mer om detta i planen. KLYS hoppas dessutom på att regionen framgent kommer att inrätta ett formaliserat konstområdesövergripande kulturskaparsamråd som kunde fungera som en regional konstnärspolitisk expertinstans.

Läs remissyttrandet

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram