KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024
28 juni, 2021 Evelina Freiman

KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

KLYS imponeras av Region Kronobergs uttalade konstnärspolitiska ambition i ett välformulerat förslag till ny kulturplan för 2022-2024. Det är en driven kulturpolitisk inramning av de regionala perspektiven, men planen är tyvärr förvånansvärt tunn, och bristen på konkretion i insatsförslagen ställer vi oss frågande till.

Intrycket av Region Kronobergs förslag till ny kulturplan för 2022-2024 är blandat. KLYS imponeras av en uttalad konstnärspolitisk ambition. Det är välskrivet med en driven kulturpolitisk inramning av de regionala perspektiven, men vi tycker att läsningen försvåras av uppdelningen i två skilda dokument i stället för en enhetlig plan. Bristen på konkretion i planens områdesprioriteringar ställer vi oss frågande till. En flerårig kulturplan ska ju fungera som ett styrdokument för utvecklingen av regionens kulturliv på flera nivåer. KLYS hade i Kronobergs plan önskat läsa mer om vad som avses i sak inom de utpekade områdena och insatsförslagen. Detta hoppas vi åtgärdas till slutversionen.

Högst positivt är att regionen utifrån en egen större kulturskaparenkät i våras lyfter fram konstnärspolitiska frågor i planen kopplat till kulturell infrastruktur, som är ett av tre särskilt utpekade utvecklingsområden. I planen framhålls också god samverkan med både kommuner, grannregioner, kulturverksamheter och kulturskapare. Särskilt värdefullt är att regionen betonar yttrandefrihet, kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen, samt påpekar kulturskapares utsatthet i sina yrken.

Kultur för barn och unga är framträdande i kulturplanen, vilket självfallet är bra ambitioner i sig, men KLYS vill påminna regionen om att hålla det regionala kulturutvecklingsarbetet resursmässigt balanserat när det gäller likvärdighet för alla publikgrupper/åldrar i regionen och undvika slagsida åt endera håll.

KLYS värdesätter förbättrade dialoger mellan förvaltning och kulturskapare i Kronoberg, men hade gärna läst mer om detta i planen. KLYS hoppas dessutom på att regionen framgent kommer att inrätta ett formaliserat konstområdesövergripande kulturskaparsamråd som kunde fungera som en regional konstnärspolitisk expertinstans.

 

Läs remissyttrandet