KLYS om Region Skånes kulturplan

KLYS har lämnat in ett yttrande över Remissversion av ny regional kulturplan för Skåne 2021-2024. KLYS ser mycket positivt på att konstnärspolitiska åtgärder får mycket utrymme i Skånes förslag till ny kulturplan.

Som särskild prioritering för planperioden lyfter regionen fram konstnärligt skapande och vikten av att främja både de professionella kulturskaparnas och arrangörsledens villkor. KLYS välkomnar att regionen framhäver konstnärliga framför instrumentella perspektiv på konst och kultur genom att tydligt betona kulturens och konstens egenvärde och frihet i både inledning och övergripande ramverk för planen. Men det framåtblickande anslaget i Skånes förslag till kulturplan till trots; KLYS hade gärna sett mer sakmässigt skarpa målformuleringar, som mer konkret kunde kopplas till Region Skånes kulturverksamheters utveckling och samverkan mellan institutioner, fria kulturaktörer och professionella kulturskapare i praktiken. KLYS inser att en sådan här plan självfallet ska kompletteras med årliga handlingsplaner – men då bör det framgå tydligare i en kulturplan som ska gälla i flera år i sträck hur detta är tänkt att göras. Planen kunde i högre grad lyfta sakfrågor i arbetsvillkor för yrkesverksamma kulturskapare.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram