KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026

Region Sörmlands förslag till ny kulturplan för perioden 2023-2026 är i KLYS ögon relativt svårbedömd, eftersom regionen aviserar att den fleråriga planen nu ska vara mer övergripande och strategiskt inriktad än redogörande för kulturverksamheterna, vilka i stället kommer att beskrivas närmare i årliga aktivitetsplaner.

Det är en välformulerad kulturplan, men den är tunn och det blir obalanserat i hur olika utförligt regionen beskriver olika konstområden. Positivt är hur regionen pedagogiskt beskriver samhälleliga förutsättningar för kulturen, tydligt betonar kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen, samt att kulturskaparnas viktiga roll i kulturlivet lyfts fram. KLYS finner det dock anmärkningsvärt att konstnärspolitiska väsentligheter helt saknas i planen; bland annat skrivningar om upphovsrätt, kollektivavtal och skäliga ersättningar till professionella kulturskapare.

Det är utmärkt att vikten av årliga aktivitetsplaners innebörd för utvecklingsarbetet påtalas tydligt, men KLYS saknar ändå i en sådan här flerårig plan mer av nödvändig konkretion om ramverket för regional kulturverksamhet och kulturskapares villkor, bland annat i relation till KKN-frågor, och hur Sörmlands kulturutvecklingsarbete är tänkt att genomföras och följas upp i praktiken.

Läs remissyttrandet

Foto: Shutterstock

Relaterade artiklar

Nytt medlemsbrev!

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg