KLYS regionala tendensrapport för 2020 klar

Den positiva trenden som har kunnat avläsas i de senaste årens kulturplaner håller i sig – konstnärspolitiska frågor lyfts fram i regionernas övergripande kulturpolitiska mål, strategier eller som särskilda utvecklingsområden för planperioden. De regionala kulturförvaltningarna visar på ett större intresse för yrkesperspektiven för kulturskaparna och hur goda kulturskaparvillkor i sig är viktigt för att främja den övergripande utvecklingen av regional kulturell infrastruktur.

Regionerna uppvisar en större medvetenhet än förr om att balansera mellan instrumentella och konstnärliga perspektiv när det gäller professionell kultur och konst och hur regional kulturpolitik ska samspela med näringspolitik.

Hög kvalitet och förnyelse i kulturlivet understryks i samtliga tre kulturplaner. Regionerna tycks ha tagit särskilt intryck av statens nationella kulturpolitiska mål om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse.

Social hållbarhet, medborgarperspektiv, breddat deltagande och medskapande får mer utrymme i planerna än förr. De senaste åren skrivs det också mer utförligt om kommunernas roll samt interregional och internationell samverkan i regionens kulturutveckling.

Genomgående formulerar sig regionerna tydligare kring kulturell infrastruktur. Antalet regionala konstnärsresidens har ökat i landet de senaste åren. Centrumbildningarnas och kollektivverkstädernas betydelse lyfts fram. Kompetensutveckling nämns, men fortfarande saknar många regioner struktur och långsiktighet kring detta.

När det gäller regionernas samråd med kulturskapare och dialogarbetet med kulturlivet i framtagandet av kulturplanerna är det positivt att både Gotland, Halland och Skåne har regionala konstområdesövergripande referensgrupper med professionella kulturskapare.

De tre undersökta kulturplanerna är olika varandra i form och innehåll. Gotlands plan är pedagogiskt utförlig medan Skånes plan sticker ut med ett strukturmässigt sparsamt innehåll. Hallands plan tar ett flyhänt grepp om sitt kulturliv med ett egenartat upplägg.

Här kan du ta del av den regionala tendensrapporten för 2020

På fotot: Carl Liungman, Regionalpolitisk sekreterare KLYS

Fotograf: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund