Stockholms stads kulturstrategi missar kulturskaparna

KLYS har som remissinstans yttrat sig över Stockholms stads remissversion av ett kulturstrategiskt program. Programmet framvisar ambitiösa visioner om kulturens betydelse för stadens identitet och attraktionskraft, och om att bättre sammankoppla kultur- och näringsliv med utbildningsväsende och stadsbyggnad.

I programmet finns det en rad förtjänstfulla iakttagelser och lägesbeskrivningar med många formuleringar som i sig själva låter framsynta. Efter en genomlysning av helheten visar det sig dock att detta förslag till program har ett mer kvantitativt än kvalitativt anslag, en rad strukturella brister och är mer visionärt svävande än konstruktivt konkretiserande.

KLYS vill särskilt betona att den allvarligaste bristen är att Stockholms stad duckar för kulturens egenvärde och tycks sakna strategier för de professionella kulturskaparna. Ett kulturstrategiskt program måste ha som utgångspunkt att kulturskapare utgör kärnan i kulturella och kreativa näringar, och att professionella kulturskapare och deras intresseorganisationer därför i mycket högre grad än som varit fallet måste få delta i framtagandet av ett sådant här programs målsättningar och strategier. KLYS finner också att staden lyfter fram satsningar inom vissa konstområden, medan andra områden helt ringaktas, något som i sig är kontraproduktivt för ett övergripande och långsiktigt kulturstrategiskt program.

Läs remissvaret här

Foto: Yanan Li

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund