Landstinget Dalarnas förslag till ny regional kultur- och utbildningsplan, 2019-2022

KLYS har yttrat sig över Landstinget Dalarnas förslag till ny regional kultur- och bildningsplan i Dalarna för perioden 2019-2022. Vi ställer oss positiva till planen och sätter stort värde på att de professionella kulturskaparna lyfts fram tydligt. Planen skulle dock tjäna på ett mer konsekvent konstnärspolitiskt grepp kring den regionala kulturpolitiken när det gäller de olika verksamhetsområdena. Det skulle tydliggöras bättre hur konstnärliga och instrumentella perspektiv ska balanseras för att nå synergieffekter som garanterar långsiktighet i de kultur- och konstnärspolitiska satsningarna.

Landstinget Dalarna har inrättat ett välfungerande regionalt kulturskaparråd enligt KLYS modell och framvisar goda ambitioner för att främja professionell kultur. Därför vore det önskvärt med tydligare gränsdragningar i vissa avsnitt i planen mellan professionellt verksamma och ideella verksamheter och amatörkultur. Vi önskar också se redogörelser för landstingets syn på konstens och kulturens egenvärde samt det konstnärliga kvalitetsbegreppet och kopplingen till det nationella kulturpolitiska målet om att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund