Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med sina fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin.

Under åtta veckor framöver presenterar KLYS en punkt i taget. Idag presenterar vi den fjärde punkten: främja konstnärlig frihet och oberoende medier.

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier

Kulturskapares möjligheter att fritt skapa och uttrycka sig har på olika sätt begränsats under senare år. Hot, hat och trakasserier mot konstnärer, kulturskapare och journalister är ett allvarligt demokratiskt problem, eftersom det leder till självcensur. Det blir också alltmer vanligt med politisk inblandning i den offentligt finansierade konstens och kulturens innehåll.

Kulturskapare ska kunna skapa och verka fritt utan inblandning från kommersiella eller politiska intressen. Tryck- och yttrandefriheten är avgörande för demokratin och för fria oberoende medier.

  • Värna och utveckla konstens och kulturens egenvärde både i den nationella, regionala och kommunala politiken, och undvik att instrumentalisera den 
  • Tillämpa principen om armlängds avstånd, inom alla konstområden på såväl nationell, som regional och kommunal nivå i såväl offentlig som privat anslags- givning till kulturen, bl.a. genom att i större utsträckning använda externa sakkunniga i bedömningsprocesser (t. ex. yrkesverksamma kulturskapare). 
  • Höj kunskapen och ge stöd till rådgivning när det gäller hot, hat och trakasserier mot kulturskapare. 
  • Stärk public service-verksamheternas ställning genom långsiktig stabil finansiering, ett fortsatt brett uppdrag och grundlagsskydd. Stärk också kulturuppdraget inom public service. 
  • Modernisera press- och mediestödet och säkra tillgång till journalistik i hela landet. Stödet ska vara förutsägbart och långsiktigt samt vara fritt från politisk styrning eller granskning av innehållet. 

Hör Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet, prata om konstnärlig frihet och oberoende medier, från KLYS seminarium på årets Folk & Kultur. 

Läs hela valprogrammet här

Bakom formgivningen av valprogrammet står Transfer Studio.

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott