KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS ser generellt väldigt positivt på Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026, som bland annat betonar konstnärligt skapande, yttrandefrihet och armlängds avståndsprincipen.

Det är välskrivet med en tydlig förankring både i det regionala uppdraget och den vision som Region Västmanland jobbar utifrån. Pedagogiskt bra med avsiktspunkter och hänvisningar till årliga handlingsplaner kopplat till utvecklingsarbetet, men KLYS saknar ändå i planen en del konkretion om hur somligt i praktiken avses att genomföras inom ramen för den kulturella infrastruktur som beskrivs.

Trots ett värdefullt konstnärspolitiskt anslag i planen som helhet, med tonvikt på kulturella och kreativa näringar och med bra fokus på kulturskaparna, finns det vissa tvivelaktiga instrumentella aspekter på kultur som vi hoppas att Region Västmanland jämkar väl med sina goda ambitioner om att under planperioden tydligt förhålla sig till armlängds avståndsprincipen i det kulturpolitiska arbetet.

KLYS tror att dialogarbetet med professionella kulturskapare i Västmanland skulle kunna förbättras. Ett förslag är att inrätta ett konstområdesövergripande kulturskaparsamråd, som löpande kan fungera som en expertinstans i det konstnärspolitiska arbetet. Vi ser gärna ett informationsutbyte med regionen om utvecklingen av dialog och samrådsrepresentativitet inom konstområdena.

Ta del av remissyttrandet

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund