KLYS regionala tendensrapport 2019

KLYS regionala tendensrapport 2019 är en konstnärspolitisk översikt och analys av de fyra regionala kulturplaner som kom på remiss och beslutades 2019, för att börja gälla från januari 2020 fram till och med 2023. Regionerna är Västra Götaland, Östergötland, Örebro län och Västerbotten.

KLYS regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman har undersökt hur kulturplanerna lyfter bl a professionella kulturskapares generella villkor, upphovsrätt, avtal och ersättningsnivåer, regionernas dialoger med professionella kulturskapare, och de övergripande förutsättningarna för regionernas kulturella infrastruktur för professionella kulturskapare.

Det som undersökts utgår främst från de konstnärliga verksamhetsområden som KLYS medlemsorganisationer verkar inom, dvs. ord, ton, bild/form och scen/film. Planernas avsnitt om bl a hemslöjd, kulturarv/kulturmiljö, arkivverksamhet och biblioteksverksamhet har enbart lästs kursivt och ingår inte i rapportens analysarbete.

– Trenden som vi kunde se i förra årets tendensrapport håller i sig. Kulturens och konstens egenvärde och kvalitet betonas mer. Armlängds avståndsprincipen likaså. Konstnärspolitikens sakfrågor syns mer i kulturplanerna. De professionella kulturskaparna och deras villkor får oftare än förr egna avsnitt och mer utrymme. Kulturplanerna blir mer detaljrika kring bl a bild- och formkonstens förutsättningar och skrivningarna är ofta kompetent formulerade. Här vill vi särskilt framhålla Östergötlands kulturplans avsnitt om kulturskaparnas villkor, säger Carl Liungman.

Genomgående formulerar sig regionerna tydligare kring kulturell infrastruktur och kulturlivets olika aktörer och nivåer, och samverkan mellan dessa. Med vissa undantag är samtliga planer noga med att problematisera hur professionella, ideella och amatörer relaterar till kommunernas kulturliv, och till interregional och internationell samverkan inom kulturlivet. Centrumbildningarnas och kollektivverkstädernas betydelse framhävs särskilt i några av planerna. Det är ett större fokus än förr på internationalisering inom det regionala kulturlivet. Arrangörsfrågor lyfts i högre grad, liksom utveckling av regionala konstnärsresidens.

Särskilt positivt för KLYS är att många av landets regioner har en löpande kontakt med KLYS i frågor som rör det professionella kulturlivet, samråd med kulturskapare och yrkesvillkor. Det regionala dialogarbetet med kulturskapare har fördjupats i samråd med KLYS, något som även nämns konkret i vissa av kulturplanerna.

Avslutningsvis konstaterar Carl Liungman: – De regionala kulturplanerna sänder positiva signaler för framtiden när det gäller konstnärspolitiken, men samtidigt finns risk för ökad geografisk obalans i landet, där satsningar på kulturutveckling blir väldigt olika beroende på regionens storlek, ekonomi och urbanisering. Det är ett faktum att kommunernas egna kulturpolitiska inriktningar kommer att få en väsentligt större betydelse för regionernas kulturutveckling de kommande åren.

Hela rapporten kan du läsa här.

Foto: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund