KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin.  KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.

Utredningen understryker att kultursektorn varit underfinansierad sedan länge och att pandemin blottlagt de strukturella problem och brister som redan finns inom kulturlivet, inte minst för yrkesverksamma kulturskapare. Flera av utredningens förslag tar hänsyn till detta och skulle kunna hjälpa många kulturskapare att dra i gång sina verksamheter igen.

KLYS välkomnar utredningens förslag till både kortsiktiga och långsiktiga konstnärspolitiska insatser. Det är helt nödvändigt med särskilda återstartsstipendier via Konstnärsnämnden och Författarfonden under en tvåårsperiod, men också med en mer långsiktig förstärkning av medel till kulturskapare fr o m 2024. Särskilt glädjande i sammanhanget är den utredning om stipendiernas förhållande till trygghetssystemen som föreslås i betänkandet. Om stipendier ska kunna utgöra en verklig social och ekonomisk trygghet för kulturskapare behöver anpassningar av a-kasse- och sjukpenningreglerna göras.

När det gäller social trygghet för kulturskapare stödjer vi också förslaget om att ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp och utveckla sin information till egenföretagare och kombinatörer. Enligt KLYS enkät om sjukpenning i våras är Försäkringskassans information och rådgivning inom området ofta bristfällig.

Utredningen bekräftar vidare upphovsrättens viktiga funktion för kulturskapare, och att det finns stort behov av reformer på området. Ett förslag som är positivt i utredningen är ett nytt stöd för den upphovsrättsliga informations- och rådgivningsverksamhet som bedrivs av upphovsrätts- och kulturskaparorganisationerna.

Det är också bra att utredningen uppmärksammar egenföretagande kulturskapares svårigheter att få del av näringspolitiska stöd. Ett uppdrag föreslås därför att undersöka hur den innovation som skapas inom kulturella och kreativa näringar kan få stöd inom ramen för Vinnovas områden.

KLYS har länge påpekat brister i kultursamverkansmodellen och välkomnar därför en ordentlig genomlysning av den i enlighet med utredningens förslag.

KLYS kommer nu att närmare analysera förslagen och börja arbeta med ett remissyttrande. Vi hoppas att det synsätt på kultur som genomsyrar utredningen får genomslag i de kommande årens kulturpolitik, även efter valet!

– Ett hållbart samhälle behöver en hållbar kultur, som värderas lika högt som andra välfärdsområden. En förutsättning för en hållbar kultur är goda villkor för kulturens kärna – de yrkesverksamma kulturskaparna, säger Karin Inde, ordförande KLYS.

På fotot: KLYS ordförande Karin Inde

Fotograf: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen