Övergripande och redovisande kulturplan

KLYS har yttrat sig över Landstinget Sörmlands remissversion av kulturplan för 2019-2022. Planen är generellt välskriven, men av mer övergripande och redovisande karaktär än många andra regionala kulturplaner vi läst. Landstinget hänvisar till att mer konkreta förslag på insatser presenteras i kommande årliga aktivitetsplaner. Remissversionens avsaknad av konkreta mål och förslag i många delar gör att det är relativt svårt att analysera och kommentera planen mer konkret i ett konstnärspolitiskt perspektiv.

Vi vill anmärka på att skrivningar helt saknas om principen om armlängds avstånd och om denna gäller i den regionala kulturpolitiken i Sörmland. Det vore dessutom önskvärt om planen tydligare lyfter landstingets syn på kulturens egenvärde, konstnärlig kvalitet, samt konstnärspolitiska incitament för konstnärlig frihet och en hållbar regional kulturpolitik.

Vi ser mycket positivt på att landstinget har inrättat en konstområdesövergripande referensgrupp för det professionella kulturlivet, samt hur samrådsstrukturerna redovisas tydligt i planen. KLYS önskar ha ett utförligt, löpande informationsutbyte med Landstinget Sörmland i konstnärspolitiska frågor, konstnärsrepresentation i samråden, och om det konkreta utfallet av länets samrådsarbete med kulturlivet.

Vi välkomnar landstingets aviserade satsningar på kulturella och kreativa näringar. Vi ser dock gärna att de professionella kulturskaparna lyfts tydligare i detta sammanhang, och att landstinget bättre beskriver i planen hur konstnärliga och instrumentella perspektiv ska balanseras för att garantera långsiktighet i satsningarna.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram