Två nya kulturplaner som breddar perspektiven

KLYS har yttrat sig över Region Västmanlands och Kalmar läns landstings förslag till nya kulturplaner med regionala kulturpolitiska prioriteringar i respektive län för perioden 2019-2022 inom ramen för kultursamverkansmodellen. I KLYS ögon är detta två väldigt olika planer, både i form och innehåll. Samtidigt ser vi likheter i hur båda planerna tydligt kopplar kulturutveckling till regional utveckling i stort, och på olika vis breddar perspektiven för kulturpolitiken.

Kalmar läns kulturplan är omfattande och en befriande läsning, som dock bitvis blir för mycket teori och för lite praktik för att utgöra en i KLYS perspektiv verkligt målinriktad kulturplan. De professionella kulturskaparnas roll i länets kulturliv lyfts inte fram i den grad som vore önskvärt, särskilt då kulturen så djuplodande ställs i relation till en rad andra samhälls- och politikområden. Skillnaden mellan professionella, ideellt verksamma och amatörer bör tydliggöras mer.

Vi följer med intresse hur Kalmar län och övriga regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige kan gynnas kultur- och konstnärspolitiskt av ett ökat formaliserat regionalt samarbete.

Region Västmanlands kulturplan har ett positivt konstnärspolitiskt anslag även om vi finner planen väl kortfattad i flera sakfrågor. Planen skulle tjäna på fördjupade resonemang. Mycket bra är att en av huvudprioriteringarna handlar om att stärka förutsättningarna för att professionella kulturskapare ska kunna bo, verka och utvecklas i länet. Dessutom aviseras regionala kartläggningar av yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden. Västmanland lyfter fram kulturskaparnas betydelse för utvecklingen av kreativa och kulturella näringar (KKN). Regionen är tydlig med hur de yrkesverksammas perspektiv skiljer sig från ideellt arbete och amatörkulturverksamheter.

Vi tycker att både Kalmar län och Västmanland i sina kulturplaner mer konkret bör redogöra för synen på konstens egenvärde, konstnärlig kvalitet och professionellt konstnärligt utvecklingsarbete inom de olika verksamhetsområdena, i relation till andra kulturpolitiska aspekter och politikområden, samt till principen om armlängds avstånd. I synnerhet bör det konstnärliga kvalitetsbegreppet synliggöras mer i båda planerna, liksom hur olika regionala utvecklingsområden relaterar i sak till det nationella målet om kvalitet och förnyelse.

Yttrandena är sammanställda av KLYS regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman.

Läs KLYS yttrande över Västmanlands läns förslag till ny kulturplan

Läs KLYS yttrande över Kalmars läns förslag till ny kulturplan

På fotot: Carl Liungman, KLYS regionalpolitiska sekreterare. Fotograf: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram