En kulturplan som lyfter kulturens egenvärde

KLYS har yttrat sig över Region Jämtland Härjedalens remissutgåva av regional kulturplan för perioden 2019-2022. Vi välkomnar att planen tydligt lyfter kulturens egenvärde, konstnärlig kvalitet och konstnärspolitiska perspektiv.

Detta är en sakmässigt välformulerad plan, där de professionella kulturskaparna och förutsättningarna för att vara yrkesverksam lyfts fram mer än i många andra regionala kulturplaner – något KLYS sätter stort värde på.

Samtidigt ser vi att planen kunde varit mer utförlig i flera sakfrågor, t ex armlängds avståndsprincipen. Dispositionen kunde förbättras med fördjupningar om bakgrunden till mål och insatser inom samtliga verksamhetsområden. Avsaknaden av ett musikavsnitt i planen tycker vi är anmärkningsvärd.

Vi uppskattar regionens öppenhet mot KLYS i konstnärspolitiska frågor, och den sedan flera år tillbaka formaliserade konstområdesövergripande dialogen med regionens professionella kulturskapare, samt hur samrådsarbetet redovisas tydligt i planen.

Vi ser positivt på regionens särskilda satsningar på kulturella och kreativa näringar, samt hur interregional samverkan planeras att utvecklas på flera områden.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram