Kulturskapare och KKB i fokus i Region Jämtland Härjedalens nya kulturplan

KLYS övergripande intryck av Region Jämtland Härjedalens förslag till ny kulturplan för 2024-2027 är högst positivt. Det är ett i stort välskrivet dokument där professionella kulturskapare har en tydlig och självklar närvaro, vilket inte alltid är fallet i andra regioners kulturplaner. Det finns generellt en god kännedom om KLYS olika medlemsgrupper och deras förutsättningar. En konstnärspolitisk kompetens lyser igenom i regionens prioriteringar under planperioden.

Principen om armlängds avstånd framhålls redan inledningsvis, men KLYS menar att regionen borde kunna tydliggöra mer om hur principen är tänkt att fungera i praktiken i det kulturpolitiska arbetet. Det bör även klargöras mer om hur instrumentella perspektiv på kultur, till exempel gällande regionala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, förhåller sig till kulturens egenvärde och den konstnärliga friheten.

Kulturella och kreativa branscher (KKB) har fått ett stort utrymme i planen och kulturskaparnas roll understryks väl. Dock är det oklart i vilken grad kulturskaparna och kulturlivets aktörer får möjlighet att involveras i eller påverka innehållet i andra regionala planer och strategier som kulturplanen förhåller sig till i sak, till exempel regionens färdplan för kulturella och kreativa branscher.

KLYS värdesätter att Region Jämtland Härjedalen sedan många år har ett formaliserat konstområdesövergripande samråd med kulturskapare. Vi hoppas att detta fungerar som en expertgrupp som bland annat kan följa upp vad regionen gör av sina konstnärspolitiska ambitioner under kommande planperiod rent konkret enligt vad som hävdas i kulturplanen.

Läs hela remissvaret här.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund